Vad är RTS Klassiker

Stadgar för Round Table Sveriges klassikerfond

 

§ 1Fondens namn är Round Table Sveriges klassikerfond

§ 2Fondens säte är Riksordförandens hemvist.

§ 3Fondens ändamål är att stimulera fler medlemmar till att söka kontakter inbördes och med andra människor inom och utom landet genom att ge ekonomiskt bidrag till de medlemmar i RTS som under fondens räkenskapsår lyckats slutföra en Internationell eller Nationell ”RT-klassiker”. Medlemmar i sittande huvudstyrelse kan inte genomföra en RT-klassiker. Möten där medlem haft uppdrag för RTS och RTS betalat eventuell avgift och/eller resekostnad kan ej tillgodoräknas i genomförandet av en RT-klassiker.

§ 4Fondens intäkter består av avgift per medlem eller annat anslag som beslutas av Riksmötet. Fondens intäkter kan även vara bidrag, netto från försäljning eller annat. Fondens saldo maximeras till 300.000 kr. Överskjutande belopp omdisponeras till Resefonden och Reselotteriet. Fondens styrelse fördelar det överskjutande beloppet till de två olika fonderna efter det läge som råder vid tillfället.

§ 5För att lyckas genomföra en Internationell RT-klassiker ska man sedan föregående riksmöte ha:

varit närvarande på RTI-mötet

varit närvarande på NTM eller ett annat regionalt eller subregionalt RTI-möte hållet utanför Sverige

varit närvarande på två distriktsmöten, ett på hösten och ett på våren

ha 75 % närvaro i sin klubb registrerad via Eventdatabasen vid tidpunkten för Riksmötet

vara närvarande på Round Table Sveriges Riksmöte

 

För att lyckas genomföra en Nationell RT-klassiker ska man under ett räkenskapsår ha:

varit närvarande på minst tre nationella klubbarrangemang, varav minst två utanför det egna distriktet, som definieras av pågående Presidium och publiceras på rts.org senast vid verksamhetsårets början. Kriterier för nationella arrangemang är att de under flera år upprätthållit god kontinuitet, hög klass och nationell representation.

medlem i arrangerade klubb har rätt att tillgodoräkna sig deltagande

varit närvarande på två distriktsmöten, ett på hösten och ett på våren

ha 75 % närvaro i sin klubb registrerad via Eventdatabasen vid tidpunkten för Riksmötet

vara närvarande på Round Table Sveriges Riksmöte

§ 6Medlem ur RTS som uppfyllt samtliga ovanstående kriterier för en av dessa RT-klassiker har rätt att erhålla ekonomiskt bidrag vars summa definieras av fondens styrelse och publiceras på rts.org senast vid verksamhetsårets början. I det fall totalsumman av bidrag medför att fondens medel kommer att understiga 10.000 kr har fondens styrelse rätt att inför riksmötet justera bidragssumman så att fondens medel upprättas enligt stadgar. Erhållet bidrag utbetalas senast 30 dagar efter riksmötet.

§ 7Den som genomfört en RT-klassiker får förutom äran, sitt namn jämte årtalet, publicerat i matrikeln och på rts.org under särskilda rubriker.

§ 8Fondens styrelse utgörs av RTS presidium och den administreras av IRO samt RK.

§ 9Fondens räkenskapsår är detsamma som för RTS

§ 10Fondens medel förvaltas av RK, som skall göra dem räntebärande

§ 11Fondens firma tecknas av RO och RK var för sig.

§ 12Vid det ordinarie riksmötet avlägger RO rapport över fondens verksamhet och RK över räkenskaperna samtidigt som de medlemmar som genomfört en RT-klassiker i enlighet med fonden uppmärksammas och premieras på plats.

§ 13Fondens verksamhet kontrolleras av Riksrevisorerna.

§ 14Ändringar i eller tillägg till dessa stadgar beslutas av Riksmötet. Stadgarna uppdaterade vid Riksmötet i Borgholm 2012, Lycksele 2013 och Landskrona 2014.

§ 15Klassikerfonden ska redovisas i enlighet med stadgarna för REDOVISNING AV RTS FONDER och RESELOTTERI